Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Байда С.П. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА ВНЗ

Войтенко О.В. РЕГУЛЯТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЯК ОСНОВА ОСОБИСТІСНОЇ КРЕАТИВНОСТІ

Гошовський Я.О. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЇ В КОНТЕКСТІ БЛОКОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ ДЕПРИВОВАНИХ ОСІБ

Комар Т.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУТТЄВА ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ

Лавріненко В.А. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРУВАННЯ ЖИТТЄВИХ СМИСЛІВ ПІДЛІТКАМИ ІЗ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Олійник А.В. РЕЛІГІЙНИЙ КОНТЕКСТ ГУМАНІСТИЧНИХ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ЧИННИК ПРОТИДІЇ АУТОДЕСТРУКТИВНОСТІ

Потапчук Н.Д. РОБОТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЧУТОК В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Коваленко В.В., Ткешелашвілі Н.О. ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКУ МАСКУЛІННОСТІ/ ФЕМІНІННОСТІ З ЦІННІСНИМИ ОРІЄНТАЦІЯМИ СПОРТСМЕНІВ

Чхаідзе А.О. МІСЦЕ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ У МОТИВАХ УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ ТА ЦІННІСНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Шебанова В.І. АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЩОДО ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

 

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Годонюк В.С. ОСОБЛИВОСТІ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ЕМПІРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Гріньова О.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙ ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Калюжна Л.Б. ГЛИБИННО-ПСИХІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТВОРЧОСТІ МАРІЇ БАШКИРЦЕВОЇ

Когутяк Н.М. УЯВЛЕННЯ ПРО ЧУЖЕ ПСИХІЧНЕ ЯК КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Корчакова Н.В. ТРАЄКТОРІЯ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Лівандовська І.А. СПЕЦИФІКА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИРОТИНЦІВ У КОНТЕКСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЧИННИКА

Левус Н.І., Ільницька В.В., Кадай О.В., Кравчук А.С., Присяжнюк С.Ю. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ У РОБОТІ З «ВАЖКИМИ» УЧНЯМИ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Поліщук С.П. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ

Портяна О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КОНАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ У СТРУКТУРІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Ткачук Т.Л. ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СТУДЕНТАМИ

Яблонський А.І. ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Гальцева Т.О. ВИДИ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Денисевич Н.Ю. ТИПОЛОГІЯ МАТЕРІВ, ЩО МАЮТЬ РІЗНИЙ ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ З НЕМОВЛЯТАМИ

Мельничук О.Б. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Самкова О.М. СОЦІАЛЬНИЙ СТЕРЕОТИП ПРОФЕСІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГА

 

СЕКЦІЯ 4
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Руденко О.В. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Сорока О.М. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОРЯКІВ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

 

СЕКЦІЯ 5
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Бойко-Бузиль Ю.Ю. ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КЕРІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

 

СЕКЦІЯ 6
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Черній О.В. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕЗАДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ