Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Афанасьєва Н.Є. ПРОБЛЕМА ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Бенедюк В.І. НЕВРОТИЧНІ ОЗНАКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДЕВІАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Видолоб Н.О. ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Демченко Я.А. ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОЇ ВІДЧУЖЕНОСТІ ТА ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Зімовін О.І. ІНДУКТИВНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Зубцов Д.Е. ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ МОНОПОЛЯРНОЇ ДЕПРЕСІЇ У РОБОТАХ ЗАРУБІЖНИХ ПСИХОЛОГІВ

Кононенко О.І. АДАПТИВНІ/ДЕЗАДАПТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПЕРФЕКЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Михлюк Е.І. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНИХ АКЦЕНТУАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ

Поліщук С.П., Якименко Ю.В. ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Резнік О.Г. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ БОСИНГУ У ВІЙСЬКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Сагайдак А.Н. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВАМПИРИЗМ И ЛИБИДОФАГИЯ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ ГЛУБИННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Сурякова М.В. ЗДАТНІСТЬ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

Таточенко С.А. ТЕОРЕТИЧНЕ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ПОНЯТТЯ ОСОБИСТІСНОГО КОНСТРУКТУ

Целюк Т.Л. ПСИХОЛОГІЧНЕ ТА СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ: ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ

Черепєхіна О.А. ДО ПИТАННЯ ДОВІРИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА

Шебанова В.І. ФІКСАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕЇДАННЯ ТА ЗРОСТАННЯ ВАГИ ЯК НАСЛІДОК ТРАНСФОРМАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (ЧАСТИНА 1)

 

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Балушок М.В. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬО-ОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТІВ ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ СТАТІ

Железнякова Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СУБ’ЄКТИВНОГО ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ В РАННЬОМУ ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Зошій І.В. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЮРИСТІВ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Малихіна О.А. ОБҐРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ САМОПОВАГИ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ

Славська Я.А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Фоменко К.І. ГУБРИСТИЧНІ ПРАГНЕННЯ У СТРУКТУРІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Шевченко Н.Ф. ЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ

Шевчишена О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСОБИСТОСТІ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Бочелюк В.Й. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ

Лелюх-Степанчук О.О. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСНОВ БАТЬКІВСТВА

Уварова С.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТЕЛЕФОННОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Шишко Н.С. ЦІЛІ КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ СТАРШОКЛАСНИКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

 

СЕКЦІЯ 4
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Вертель А.В. СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ И АПОФЕНИЯ: ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Посвістак О.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ СІМ’Ї ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ

 

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Маркова А.С. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНОЇ СИСТЕМИ В РОДИНАХ, ЯКI ЗАЙМАЮТЬСЯ СПIЛЬНИМ БIЗНЕСОМ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

 

СЕКЦІЯ 6
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Завязкіна Н.В. ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Крамченкова В.О. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Попелюшко Р.П. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ