Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Бруннер Є.Ю. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЮ ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ

Малик Я.К. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ЗОРОВОЇ ПАМ’ЯТІ БОКСЕРІВ ІЗ РІЗНИМ СПОРТИВНИМ СТАЖЕМ

Мірошниченко О.А. МОТИВАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗИМІВНИКІВ ЩОДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ АНТАРКТИКИ

Олійник О.О. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗДАТНОСТІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ У МАЙБУТНІХ КУЛЬТУРОЛОГІВ

Поліщук С.П. ПСИХОЛОГIЧНI ПЕРЕДУМОВИ I ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГIЧНОЇ ГОТОВНОСТI СТУДЕНТIВ ВИЩИХ ПЕДАГОГIЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ ДО IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

Потапчук Н.Д. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЧУТОК

Радько О.В. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ Й НАВЧАЛЬНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сурякова М.В. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНШОГО В ОСОБИСТІСНОМУ Й МІЖОСОБИСТІСНОМУ ВИМІРІ

Хаметова Л.М. МІСЦЕ Й РОЛЬ МАНІПУЛЯЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Шебанова В.І. ФІКСАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕЇДАННЯ І ЗБІЛЬШЕННЯ ВАГИ ЯК НАСЛІДОК ТРАНСФОРМАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (ЧАСТИНА 2)

 

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Боднар В.І. ПСИХОЛОГІЧНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ (НА ПРИКЛАДІ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ «УЧИМОСЬ КОНСТРУКТИВНО ВИРІШУВАТИ КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ»)

Волошина В.О., Довгалюк Т.А. ДО ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНОГО ВИМІРУ МЕТАПАМ’ЯТІ

Зарицька В.В., Борисенко В.М. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ «ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»

Козуб Я.В., Кузнецов М.А. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ МОТИВАЦИОННОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Литвиненко О.О. КОРЕКЦІЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ У МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Пустовалов І.В. МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Томаржевська І.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА

Цуранова О.О., Халєєва О.В. ВПЛИВ РОК-МУЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ У МУЗИЧНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Черепєхіна О.А. ДУХОВНА Й ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СПІВПРАЦЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Шевяков О.В., Чернігівська С.А., Славська Я.А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НЕПРОФЕСІЙНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ ЗДОРОВ’Я

 

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Бевз Г.М., Трачук Д.В. ЗМІНА УЯВЛЕНЬ ПРО БАТЬКІВСТВО В ЧОЛОВІКІВ ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Крайлюк А.І. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКИХ НАСТАНОВ НА ВИБІР ПОДРУЖНЬОГО ПАРТНЕРА

Мельничук О.Б. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЗАСОБАМИ КОУЧИНГУ

Попович І.С. КОНСТРУЮВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ МОДЕЛІ ОЧІКУВАНОГО МАЙБУТНЬОГО

Тріфаніна Л.С. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Уварова С.Г. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

СЕКЦІЯ 4
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Посвістак О.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКСПЕРІЕНЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО СІМЕЙНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА ЙОГО ВНЕСОК У СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ СІМ’Ї ЯК НАУКОВОЇ ГАЛУЗІ

 

СЕКЦІЯ 5
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Сняданко І.І. ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ З ПРОБЛЕМ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТІСНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

СЕКЦІЯ 6
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Юрченко-Шеховцова Т.І. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

СЕКЦІЯ 7
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Крамченкова В.О. ТЮТЮНОВА АДИКЦІЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ОСНОВНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ШКІЛ

Марков А.Р. ДЕЗАДАПТИВНІ СТАНИ У ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ЯК НАСЛІДОК ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ: АНАЛІЗ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ

Шевченко Н.Ф. ПСИХОКОРЕКЦІЯ ДЕФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я

 

СЕКЦІЯ 8
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Семенцова О.М. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ