Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 6
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Безпалко А.І. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИНАХІДНИКА В УМОВАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Большакова А.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНИЙ КОРЕЛЯТ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ

Венгер О.П. ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Гальцева Т.О. ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Грузинська І.М. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ УЯВИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ЗМІСТОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Дробот О.В., Пустовий С.А. ВІКОВА ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Єльчанінова Т.М. ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ

Зозуля О.В. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Калмиков Г.В. ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ О.О. ЛЕОНТЬЄВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Калюжна Ю.І., Тесленко М.М. МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

Котлова Л.О., Безверхня К.О. УЯВЛЕННЯ МОЛОДІ ПРО ОФІЦІЙНИЙ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ШЛЮБ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Меджидова Тора Расим кызы. ОБРАЗ СТАРОСТИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Михальчук Ю.О. ДІАЛОГІЧНІСТЬ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ

Насирова Нигяр Руслан кызы. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ

Пастощук Г.Д. ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НЕПОВНИХ СІМЕЙ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Погрібна А.О. ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК КОПІНГ-РЕСУРС ВЧИТЕЛІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ

Сорокіна О.А., Скуріхіна А.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ МОЛОДИХ ВЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ

Софіян Д.В. ЕМПІРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ-КІНОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Харченко Н.В. ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙ ВІРОГІДНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ АУДІЮВАННЯ (ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ КОНТЕНТ)

Шевчук В.В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ХАРАКТЕРОМ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ ТА РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО КОМФОРТУ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ВАДАМИ РОЗВИТКУ

Щербак Т.І., Карпенко Т.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ НА ВАРІАТИВНІСТЬ МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

СЕКЦІЯ 7
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Бриль М.М. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

Гавриловська К.П., Базилюк І.І. ОБРАЗ САМОТНЬОЇ МАТЕРІ У СВІДОМОСТІ ОСІБ ІЗ РІЗНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ СТАТУСАМИ

Крупник І.Р. УЯВЛЕННЯ ПРО МАЙБУТНЄ СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ЗАРОБІТЧАН

Літвінова О.В. ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ БАТЬКІВ НА ПРОЦЕС ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЕПАРАЦІЇ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Мульована Л.І. ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК ВНУТРІШНІЙ РЕСУРС У ПСИХОСОЦІАЛЬНОМУ ВІДНОВЛЕННІ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Мурадханян М. Г. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНОГО КІНЕМАТОГРАФУ

Субашкевич І.Р. ВНУТРІШНІЙ ЦІННІСНИЙ КОНФЛІКТ ОСОБИСТОСТІ МІЖ «БАЖАНИМ» І «ДОСТУПНИМ» У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ З МЕДІА

Яровий Д.О. КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС АНАЛІЗУ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИК ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

Яцина О.Ф. ПСИХОСЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР МНОЖИННИХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ У ПРАКТИКАХ ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА БАТЬКІВСТВА

СЕКЦІЯ 8
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Барко В.І., Остапович В.П., Барко В.В. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ «ОПИТУВАЛЬНИКА ВЕЛИКОЇ П’ЯТІРКИ» ПСИХОЛОГАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Орос О.Б. АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПРИЧИН НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У КОНФЛІКТІ З ЗАКОНОМ

Сергачова В.Е., Кайманова Я.В., Турянський О.Д. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Смірнова О.М. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ Р. АМТХАУЕРА

СЕКЦІЯ 9
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Абсалямова Л.М. ХАРЧОВА ПОВЕДІНКА ЖІНОК У ПЛОЩИНІ ЕМПІРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Большакова А.М., Перевозна Т.О., Харцій О.М., Віденєєв І.О. ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ В СТРУКТУРІ СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ В ОСІБ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ ОСОБИСТОСТІ

Матейко Н.М. ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Михайлів С.В. ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НАРКОЗАЛЕЖНИХ У ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ