Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Абсалямова Л.М. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК

Афанасьєва Н.Є., Остополець І.Ю., Світлична Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА АЛЕКСИТИМІЇ У ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ

Бугерко Я.М. АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ДУХОВНОСТІ У КЛАСИЧНИЙ ТА ПОСТКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ НАУКИ

Волинець Н.В. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Галян І.М., Галян А.І. АДАПТОВАНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК СУБ’ЄКТ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лантух І.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Mospan M.A., Kovalchuk V.I. PSYCHOLOGICAL BACKGROUND FOR AUTHORITY FORMING OF SPORTS COACHES

Нікітенко Г.О. ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МОБІЛІЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Одінцова А.М., Калінчева Р.Є. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ГОТОВНОСТІ ДО БАТЬКІВСТВА

Щербак Т.І., Щербак Б.О. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Володарська Н.Д. МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ НА АКТИВІЗАЦІЮ САМОДЕТЕРМІНАЦІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

Галян О.І. ОРІЄНТИРИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ УЧНЯ

Гусак В.М. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Дейниченко Л.М., Качило А.Е. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШЛЮБУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Кушмирук Є.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Малихіна О.Є. ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ

Мещеряков Д.С. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОЇ АКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Сергєєнкова О.П., Канюка І.О., Бондарчук Т.П. ДО ПИТАННЯ САМОМЕНДЖМЕНТУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Стеценко А.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕЖИВАННЯ СТУДЕНТАМИ СИТУАЦІЙ ФРУСТРАЦІЇ

Столярчук О.А. ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Табачник І.Г. ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я, ДО НАВЧАННЯ, ДО СЕБЕ СТУДЕНТІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ ТА ТЮТЮНОВОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

Ткачук О.В. ПОНЯТТЯ ІЛЮЗІЇ ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ

Федоренко Л.П. СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ

Фурман В.В. РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ СТУДЕНТА

Хлонь О.М. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Балахтар В.В. КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Бохонкова Ю.О., Макарова Н.М., Пелешенко О.В. ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВИ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Дроздов О.Ю., Дроздова М.А., Примак Ю.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Іванченко С.М. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЗНАХОДЖЕННЯ КОНСЕНСУСУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Кириченко В.В. ВІКОВІ ВІДМІННОСТІ ПРОЯВУ INTERNET-ЗАЛЕЖНОСТІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2014 ТА 2018 РОКІВ)

Кутішенко В.П., Брацкова Л.В. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЖІНКАМИ ВЛАСНОГО РОЗЛУЧЕННЯ ТА ДОСВІДУ ВИРІШЕННЯ ЙОГО НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

Мартинюк В.О., Близнюкова О.М. СИСТЕМНІ ЗАХОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАДАПТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ІЗ ПРОБЛЕМАМИ СІМЕЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ

Мустафаев С.М. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Піддубняк С.В. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ КОРЕКЦІЇ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

Улунова Г.Є. ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ЯК АСПЕКТУ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Фролова Л.Б. КОРЕКЦІЯ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА УСПІШНОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Черних Л.А. МОВА ТА СПІЛКУВАННЯ ЯК СКЛАДНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА З МОВНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Шрамко І.А. СТАВЛЕННЯ ЖІНОК ДО ВЛАСНОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ ВАГІТНОСТІ

СЕКЦІЯ 4
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Арефнія С.В. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ НА ПІДСТАВІ ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ І ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ В ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗАКОНОДАВЧОГО ОРГАНУ ВЛАДИ

Колот С.А. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Федоришин Г.М. ЗАСТОСУВАННЯ КОУЧИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СЕКЦІЯ 5
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Дідковська-Бідюк М.В. ПРОФАЙЛІНГ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Мілорадова Н.Е  ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА ПІСЛЯВУЗІВСЬКІЙ СТАДІЇ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ

Юрченко-Шеховцова Т.І. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУЧАСНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ІЗ РІЗНОЮ ВИСЛУГОЮ РОКІВ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

СЕКЦІЯ 6
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Вакуленко Ю.В. СЕНСОРНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ В ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ

Глаголич С.Ю. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВОЛОНТЕРІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІЙСЬКОВИХ У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ, ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ТА ВИГОРАННЯ

Теслик Н.М., Іванова Т.В., Пересадько О.Б. СТРАТЕГІЇ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

СЕКЦІЯ 7
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Соколова Г.Б. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ШКОЛЯРІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА