Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Волеваха І.Б., Фера С.В. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПСИХОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Волинець Н.В. ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ПОКРАЩЕННЯ, ПІДВИЩЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ АПРОБАЦІЇ

Ганаба С.О. САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У ПРАКТИКАХ ДІАЛОГУ

Гупаловська В.А. ОСОБЛИВОСТІ СЕКСУАЛЬНОСТІ Й ОСОБИСТІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСІБ, СХИЛЬНИХ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЛЮБОВІ

Дерев’янко С.П. ЕМОЦІЙНА КРЕАТИВНІСТЬ ТА МОТИВАЦІЯ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

Кириченко Т.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Курова А.В. ҐЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У ДЕТЕРМІНАНТАХ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Мазяр О.В. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗНАКУ В УМОВАХ НЕВРОЗУ

Подкоритова Л.О., Латкіна Н.В. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У СТУДЕНТІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Білозерська С.І., Мащак С.О. ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ І ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕДАГОГА

Большакова Т.В., Большакова А.М. ПРОФЕСІЙНІ САМОЕКСПЕКТАЦІЇ ТА МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

Галян О.І. ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ МОДУС ПСИХОПЕДАГОГІКИ СУБ’ЄКТНОСТІ

Дметерко Н.В. РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ-ПРАКТИКІВ У ПРОЦЕСІ ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ПРОБЛЕМИ

Доцевич Т.І. РОЛЬ МЕТАКОГНІТИВНОГО ДОСВІДУ ТА РЕГУЛЯТИВНО-СТИЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК У СТАНОВЛЕННІ МЕТАКОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Колодич Д.М. ВПЛИВ ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ВЗАЄМИНИ ПІДЛІТКІВ ІЗ БАТЬКАМИ

Коханова О.П. УЯВЛЕННЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ПРО МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ

Мельнікова С.В., Каткова Т.А., Варіна Г.Б. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ

Поденко А.В., Кутузова О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Попович І.С. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Стасько О.Г., Франчук О.Ю. ФЕНОМЕН УМОВНИХ ЦІННОСТЕЙ І ЇХ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ

Сургунд Н.А. КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ СВІДОМОСТІ У КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Шилова Н.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Балахтар В.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Блинова О.Є., Каленчук В.О. ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Василевська О.І., Дворніченко Л.Л. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГУМОРУ У КОНСУЛЬТАТИВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Заверуха О.Я. ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ АДИКЦІЙ У ПОВЕДІНЦІ ПІДЛІТКІВ ІЗ СІМЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ

Закалик Г.М., Войцеховська О.В., Шувар Н.М. СУЧАСНА ШКОЛА – БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР ЧИ АРЕНА ЗНУЩАНЬ?

Кириченко В.В. КОНСТРУЮВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Литвиненко І.С., Венгер А.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ

Литвиненко О.Д., Чижевич О.А. ОБРАЗ ЖЕРТВИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ОЧАМИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Педько К.В. ПЕРЦЕПТИВНО-ІНТЕРАКТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Петренко І.В. СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Руда Н.Л., Шевченко В.Г. «КОНФЛІКТ-МЕНЕДЖМЕНТ» У ПРАКТИЦІ УРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ В МОЛОДІЙ СІМ’Ї

Склярук А.В. ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПРОБЛЕМНОЇ СІМ’Ї

Стрільчук О.В. МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ В ПІДЛІТКІВ З ІНТЕРНЕТ-ЗАХОПЛЕНІСТЮ

Чуйко О.М. ҐЕНДЕРНО-РОЛЬОВИЙ КОНФЛІКТ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ

СЕКЦІЯ 4
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Вертель А.В., Мотрук Т.О. ЕКСПЛІКАЦІЯ КОНЦЕПТУ СВІДОМІСТЬ В АНАЛІТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ К. Г. ЮНГА

Мельник О.А. КИЇВСЬКА ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНА ШКОЛА ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОВІДНІ ІДЕЇ ТА ПРИНЦИПИ ПІЗНАННЯ ЛЮДИНИ (НА ПРИКЛАДІ ПРЕДСТАВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ ТА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СВ. ВОЛОДИМИРА)

СЕКЦІЯ 5
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Мельніченко В.В. ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СЕКЦІЯ 6
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Рубель Н.Г. ЗВ’ЯЗОК ТРИВОЖНОСТІ ТА СОМАТОГНОЗИСУ В ДОРОСЛИХ

СЕКЦІЯ 7
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Гасюк М.Б., Щурик І.М. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ ІЗ НАБУТИМИ ВАДАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Дрозд Л.В. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У ПІДЛІТКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Турубарова А.В., Прядкіна А.А. СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА