Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Амплєєва О.М. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІВ

Денискова Е.С. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО И ДУХОВНОГО СОВЛАДАНИЯ

Ільїна Ю.Ю., Мельник І.О. ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІСЛЯ УЧАСТІ В БОЙОВИХ ДІЯХ

Карсканова С.В. ВИКОРИСТАННЯ НАРАТИВУ ЯК МЕТОДУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ

Кічук А.В. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК ЦІННІСТЬ І ПРЕДМЕТ СУЧАСНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

Кузнецов О.І. СВІТОГЛЯД ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Кучерява Т.О. НАДІЙНІСТЬ СУМІСНОЇ ДІЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ ТАНКОВИХ ЕКІПАЖІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Лантух І.В. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ НАДІЙНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ У НАВЧАННІ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Омельченко М.С. РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА

Сапєльнікова Т.С., Білоцерківська Ю.О. ЧИННИКИ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ 10–11 КЛАСІВ

Шеленкова Н.Л. ДОСЛІДЖЕННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Аль-Мраят О.Б. ЯКІСНО-РІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ГРАФОМОТОРНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З АУТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Аркатова О.С., Єльчанінова Т.М., Постельник М.В. СТАНОВЛЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ Й СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ЯК ЧИННИКІВ, ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ПІДЛІТКІВ

Афанасьєва Н.Є., Беспалова І.С. МОТИВАЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗА ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Большакова А.М., Зайцева О.О. ЗАГАЛЬНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ МОТИВИ ЯК ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МЕТАКОГНІТИВНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Власенко І.А., Фокіна В.А. КІНОТРЕНІНГ ЯК ПРАКТИКА УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Гріньова О.М., Байбекова М.М. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ПІЗНЬОЇ ЮНОСТІ

Дідковська Л.І. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПІДЛІТКАМИ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХНЬОЮ ЗДАТНІСТЮ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ

Егорова Е.Б. К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДРОСТКОВОЙ ВРАЖДЕБНОСТИ

Камінська І.П. КОРЕКЦІЯ ЕМПАТІЇ ДО ПАЦІЄНТІВ У СТУДЕНТІВ–МЕДИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФАХОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кетлер-Митницька Т.С. ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕРНАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Козак О.В. ОСОБИСТІСТЬ ЛІДЕРА В СУЧАСНОМУ ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Кравчук С.Л. ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПРУЖНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ЯК ЗАПОБІЖНИКИ НЕГАТИВНИМ НАСЛІДКАМ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ

Кривенко І.С., Іванович С.М. ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ШКОЛЯРІВ У РІЗНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Кулешова О.В., Міхеєва Л.В. БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: АНАЛІЗ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Мельник І.М. СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Михальченко Н.В. ПОКАЗНИКИ РІВНІВ РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ОСОБИСТОСТІ

Назар М.М. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА БАЗІ ДИСТАНЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ КУРСІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Острянко Т.С., Щербата В.Г. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ОЦІНОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Слободянюк О.Л. ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПСИХОЛОГІЇ

Софіян Д.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ У ОФІЦЕРІВ-КІНОЛОГІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Татьянчиков А.О. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Borovynska I.Ye. LIFE SUCCESSFULNESS AS A PHENOMENON INFLUENCED BY SOCIAL DESIRABILITY EFFECT

Бурлакова І.А., Наконечна Н.В. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ЗДОРОВ’Я ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Дроздова М.А. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРО БЕЗПЕКУ Й НЕБЕЗПЕКУ

Кердивар В.В. ПОГЛИБЛЕНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Котлова Л.О., Саух І.Д. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ

Краснякова А.О. МОДЕРАЦІЯ ПОЛІЛОГУ ЯК АЛГОРИТМ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕРНЕТ–ПРАКТИК

Крупник Г.А. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ СИБЛІНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Лимар Л.В. СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЛІКАРЯ ЯК ФАКТОР ПРОДУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ПАЦІЄНТАМИ

Лісневська А.О. ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СПРИЙМАННЯ НОВИН ІЗ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ніколаєнко С.О., Василенко О.О. ДИНАМІКА МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

Подофєй С.О. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ОСОБИСТОСТІ Й ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 4
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Вертель А.В., Мотрук Т.О., Пасько К.М. ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОНОТАЦІЇ ГЕНЕЗИСУ Й РОЗВИТКУ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ЗІГМУНДА ФРЕЙДА)

СЕКЦІЯ 5
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Радько О.В. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ З ВИСОКОЮ ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНОЮ «ЦІНОЮ» ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІВ: ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ

Сняданко І.І., Калин Р.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У КЕРІВНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Чолій С.М. ЗВ’ЯЗОК МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ У ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ

СЕКЦІЯ 6
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Колесніченко О.С. ТИПИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПСИХОТРАВМАТИЧНОСТІ БОЙОВОГО ДОСВІДУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Маравська К.І. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЯВЛЕНЬ КУРСАНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІ ШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПРО ТИПОВУ ПОВЕДІНКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

Мітрошкіна О.В. СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ЗМІН ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕСУРСНОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Сергієнко О.О. ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФЕСІЙНОГО ВІДЧУЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ

Твердохлєбова Н.Є. МОТИВАТОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАВООХОРОНЦІВ НА ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Шевченко Л.О., Шломін О.Ю. СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОГО САМОСТАВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Штанько Н.А. ТРЕНІН Г ЯК МЕТОД ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ–ЛІДЕРІВ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

СЕКЦІЯ 7
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Денісієвська А.Є. ОСОБЛИВОСТІ СУ Б’ЄКТИВНОЇ ЯКОСТІ СНУ

Карпюк Ю.Я. ФРУСТРАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИСУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

Турецька Х.І., Сазонова О.В. НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СИМВОЛ ДРАМИ ЯК ПСИХОДИНА МІЧНОГО НАПРЯМУ ПСИХОТЕРАПІЇ