Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Андрійчук І. П. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Мозговий В. І. ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – КАНДИДАТІВ НА ОТРИМАННЯ ПЕРВИННОГО ОФІЦЕРСЬКОГО ЗВАННЯ

Неурова А. Б. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

Танасійчук О. М., Чигринська Л. П. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Філоненко Д. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЧАСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ

Чачко С. Л., Чебан А. С. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКИХ ОБРАЗІВ НА ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО ПАРТНЕРА В ШЛЮБІ У ЧОЛОВІКІВ, ВИХОВАНИХ У НЕПОВНІЙ СІМ’Ї

Чхаідзе А. О. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Балашов Е. М. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Гуляс І. А. ФАКТОРНА СТРУКТУРА АКСІОПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ДОСЯГНЕНЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Дметерко Н. В. МЕТОДОЛОГІЯ ПСИХОДИНАМІЧНОГО ПІДХОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГІВ

Запека Я. Г. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ

Ільченко Р. М. КОМПЛЕКСНЕ ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАДАПТАЦІЇ ПОСТНАРКОЗАЛЕЖНИХ ДОРОСЛИХ

Костіна Т. О. РІВНІ УСВІДОМЛЕННЯ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНИХ СЦЕНАРНИХ ПРОЦЕСІВ МОЛОДИМИ ЛЮДЬМИ

Митрофанова С. С. КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Михальчук Ю. О. ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТНОСТІ МІЖ СТРУКТУРАМИ «Я-КОНЦЕПЦІЇ»: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ

Погрібна А. О. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА КОПІНГ-МЕХАНІЗМІВ У МЕЖАХ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ У ВЧИТЕЛІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ

Столярчук О. А., Сергєєнкова О. П. ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Сухенко Я. В. ТИПОЛОГІЧНИЙ ДІАПАЗОН ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ЕМПІРИЧНИЙ ВИМІР

Фролова Н. В. ХАРАКТЕР МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНИХ ПІДЛІТКІВ

Щербакова О. О. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ОБДАРОВАНОСТІ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Gil K. V. DEVELOPMENT OF THE QUESTIONAIRE OF MOTIVATION OF VOLUNTEER ACTIVITY

Добровольська Н. А. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

Коробка Л. М. АДАПТАЦІЯ СПІЛЬНОТИ ДО СУСПІЛЬНИХ ЗМІН УНАСЛІДОК ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ: ВІД ПЕРЕЖИВАННЯ ТРАВМИ ДО ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЗУСИЛЬ ТА РОЗВИТКУ

Літвінова О. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПІДЛІТКОВОГО БУЛІНГУ

Marchuk L. M. THE EFFECT OF HIGHER EDUCATION ON THE FORMATION OF ASSERTIVE BEHAVIOR BY STUDENT YOUTH

Панов М. С. ПРОФЕСІЙНА РЕАДАПТАЦІЯ У СТРУКТУРІ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Плющ А. Н. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКИ1

Посвістак О. А. ЗМІНИ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН В КРАЇНАХ ЗАХОДУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СІМ’Ї В УКРАЇНІ

Титаренко Т. М. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСОБИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ

Чиркова Т. І. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕНЬ ДО ПСИХОЛОГА ІЗ ПРОБЛЕМАТИКОЮ КРОС-КУЛЬТУРНИХ СІМЕЙ

СЕКЦІЯ 4
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Садаклієва Е. В. ВПЛИВ ПСИХОТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

СЕКЦІЯ 5
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Візнюк І. М. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЗАРОДЖЕННЯ ІПОХОНДРИЧНИХ РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ

СЕКЦІЯ 6
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Лопатіна Г. О. СТАНОВЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Омельченко М. С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА

Цибуляк Н. Ю. ПРОФЕСІЙНА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Яковлева С. Д., Слободянюк Г. В. ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»