УДК 159.923.2

1. Загальна психологія; психологія особистості

 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЯВЛЕНЬ ПРО МАЙБУТНЄ
СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ З РОДИН ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Крупник І.Р., викладач кафедри загальної та соціальної психології

Херсонський державний університет

У роботі висвітлено особливості сімейних уявлень у дітей, батьки яких – трудові мігранти. Відсутність батьків протягом великого проміжку часу є депривуючим чинником, який впливає на розвиток особистості дитини. Проведено дослідження впливу сімейної депривації на уявлення образу майбутньої сім’ї у дітей трудових мігрантів.

Ключові слова: уявлення про майбутню сім’ю, діти трудових мігрантів, батьківська депривація.

В работе рассмотрены особенности семейных представлений у детей, родители которых – трудовые мигранты. Отсутствие родителей в течение большого промежутка времени является депривационным фактором, влияющим на развитие личности ребенка. Проведено исследование влияния семейной депривации на представление образа будущей семьи у детей трудовых мигрантов.

Ключевые слова: представления о будущей семье, дети трудовых мигрантов, родительская депривация.

Krupnik I.R. EMPIRICAL RESEARCH OF FEATURES OF IDEAS OF FUTURE FAMILY LIFE AT CHILDREN OF TEENAGE AGE FROM FAMILIES OF LABOR MIGRANTS

In work features of family representations at children, which parents – labor migrants are considered. Absence of parents during a wide interval of time is the deprivational factor influencing development of the identity of the child. Research of influence of a family deprivation on representation of an image of future family at children of labor migrants is conducted.

Key words: ideas of future family, children of labor migrants, parental deprivation.

Постановка проблеми. Проблема трудової міграції має дуже багато аспектів, які впливають як на життя суспільства у цілому, так і на життя окремих особистостей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Уявлення людини про себе, про своє місце в суспільстві є одним із наріжних каменів соціальної психології. Фундамент вивчення проблеми соціальних уявлень, до яких, безумовно, відносяться також і уявлення про майбутню сім’ю, заклали французькі соціальні психологи С. Московічі, Ж. Абрік, Д. Жоделе. Соціальні уявлення, на думку С. Московічі, формуються в результаті впливу, навіювання соціуму на особистість [4].

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає в

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.

Література:

  1. Докторович М.О. Неповна сім’я: Особливості роботи соціального педагога. К.: Шкільний Світ, 2010. 128 с.
  2. Дымнова Т.И. Зависимость характеристик супружеской семьи от родительской. Вопросы психологии. 1998. № 2. С. 46-56.