Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Большакова А.М. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОПТИМІСТИЧНІСТЬ АТРИБУТИВНОГО СТИЛЮ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Вавілова А.С. ҐЕНДЕРНО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСТРУКТИВНОГО ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ В ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Джафарова Н.И. ПРИЗНАКИ ОДАРЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ОДАРЕННЫХ УЧЕНИКОВ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Zlivkov V.L., Lukomska S.O., Kotuh O.V. AUTHENTICITY IN THE UKRAINIAN TEACHER’S WORKPLACE

Калениченко К.М. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ОСІБ, ЩО ПЕРЕНАВЧАЮТЬСЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ

Калюжна Ю.І. ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Клочек Л.В. ЕМПАТІЙНІСТЬ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СПРАВЕДЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ПЕДАГОГА ДО УЧНІВ

Колчигіна А.В. СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Коць М.О., Ятчук Т.М. СПЕЦИФІКА ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Краснокутський М.І., Овсянінкова Я.О. ПСИХОТРАВМУЮЧИЙ ДОСВІД ДІТЕЙ: ОСНОВНІ ЕТАПИ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Олексюк В.Р. ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРО МАЙБУТНЮ СІМ’Ю

Пустовий С.А. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Рашковська І.В. ПОГЛЯДИ СТУДЕНТІВ НА ПРОБЛЕМУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Рочняк А.Ю. МОТИВАЦІЯ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЇ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮНАКІВ-БАСКЕТБОЛІСТІВ ІЗ РІЗНОЮ УСПІШНІСТЮ У ЗМАГАННЯХ

Сторож В.В., Хлєбнікова О.О. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Турлакова Н.Б. АКТИВІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ САМОПІЗНАННЯ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНОМУ КОЛІ ПОВСЯКДЕННОСТІ

Харченко Н.В. ЯК ДІТИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ РОЗУМІЮТЬ ДЕНОТАТИВНЕ (РЕФЕРЕНТНЕ) ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Хоменко Є.Г. ДИНАМІКА ВЗАЄМОДІЇ В УЧНІВСЬКИХ ГРУПАХ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Чередниченко Т.В. СТИЛЬ ПЕРЕЖИВАННЯ ВАГІТНОСТІ ЯК ПОКАЗНИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО МАТЕРИНСТВА

Чернов А.А. ФОРМУВАННЯ УСТАНОВКИ НА СПІВПРАЦЮ МІЖ УЧАСНИКАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕТОДОМ БІНАРНИХ ЗАНЯТЬ У ПАРІ «ПСИХОЛОГ – ВИХОВАТЕЛЬ»

Шевчишена О.В. ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Закалик Г.М., Войцеховська О.В., Шувар Н.М. БУЛЕРИ ТА ЖЕРТВИ БУЛІНГУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Зімовін О.І., Щербунова Ю.О. ПОДВІЙНІ СЕКСУАЛЬНІ СТАНДАРТИ ПОДРУЖЖЯ ЯК ЧИННИК НЕЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ

Ільницька І.А. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ

Камінська І.П. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ДЕОНТОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

СЕКЦІЯ 4
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Мельник О.А. СВІТОГЛЯДНІ ТРАДИЦІЇ: АНТРОПОЦЕНТРИЗМ У ВІТЧИЗНЯНІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

 

СЕКЦІЯ 5
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Гонтаренко Л.О., Парфьонов Г.А. КОРЕГУВАННЯ PR-СТРАТЕГІЇ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Кучеренко С.М., Кучеренко Н.С. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОСТІ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

СЕКЦІЯ 6
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Гончарова Г.О. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СТАВЛЕНЬ КУРСАНТІВ ЗВО МВС ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Клименко І.В. САМОРЕГУЛЯЦІЯ ТА РЕФЛЕКСИВНІСТЬ КУРСАНТІВ – МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У КОНТЕКСТІ ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

 

СЕКЦІЯ 7
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Гришко А.А., Левенец С.А., Беляева Е.Э. ПОЛОРОЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Зімовіна Т.Є. ЗВ’ЯЗОК ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДИТИНИ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Манилов И.Ф. О ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО СУГГЕСТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Николаенко С.А. СПОСОБЫ СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОВ ДПДГ И ГИПНОЗА В ПРОЦЕССЕ ПСИХОТЕРАПИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ТРАВМ

Шебанова В.І. КЛІНІЧНИЙ ДИСКУРС ПАТОЛОГІЧНОГО МОДУСУ ПРОБЛЕМНОЇ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У СПЕКТРІ «ПЕРЕЇДАННЯ – ОБМЕЖЕННЯ В ЇЖІ»

 

СЕКЦІЯ 8
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Березка С.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ

Іваненко А.С. ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ В РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО МАЙБУТНЮ СІМ’Ю

Ковтун Р.А. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ІЗ СОРОМ’ЯЗЛИВИМИ ДІТЬМИ З НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

Ляшко В.В. ФОРМУВАННЯ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Склянська О.В. ВИВЧЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ ІЗ ДИТИНОЮ РАННЬОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ ВІДЕОЗАПИСІВ

Турубарова А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДЛІТКІВ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я

СЕКЦІЯ 9
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

Пашкова Г.Г. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ АНОМІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА